Previous Frame Next Frame
  • Bespaar op energiekosten!

LUTILIS verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Luc Devriese  op info@lutilis.be.   

Verwerkingsdoeleinden 

LUTILIS verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame). 


Rechtsgrond(en) van de verwerking


 Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),om te voldoen aan een wettelijke verplichting en voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang om te ondernemen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Overmaken aan derden Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zulle de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van de LUTILIS groep) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met LUTILIS verbonden zijn of met enige andere partner van LUTILIS; LUTILIS garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. 

Bewaarperiode
 

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). 

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens 


De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om: -          zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of -          een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: [aan te vullen]; 

Direct marketing
 

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. 

Klacht
 

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).